Provozní řád

1.Příjezd a odjezd

1.1 Host bude ubytován po předložení platného dokladu totožnosti správci chaty.

1.2 Za ubytování a služby s tím spojené je host povinen zaplatit dle aktuálního platného ceníku provozovatele Chaty pod Horou.

1.3 Ubytování s předáním klíčů je možné po předchozí domluvě se správcem chaty. Příjezd je vždy nutné avizovat telefonicky správci chaty 2 hodiny předem na tel. č.: 724 479 895

1.4 Zjistí-li host při přebírání chaty jakékoli závady, je povinen je neprodleně nahlásit správci chaty.

1.5 Odjezd je opět nutné avizovat telefonicky správci chaty na tel. č.: 724 479 895, který chatu převezme a provede kontrolu za přítomnosti minimálně jednoho z hostů. V případě, že host předá chatu s neúplným nebo poškozeným zařízením, bude mu škoda v plné výši dána k úhradě.

1.6 Parkovat motorová vozidla je možné pouze na místech k tomu vyhrazených.

2. Pravidla chování hostů v chatě

2.1 Při vstupu do chaty je nutno se přezout do domácí obuvi a v celém prostoru chaty používat výhradně domácí obuv

2.2 Ve vnitřních prostorách chaty platí přísný zákaz kouření a rozdělávání ohně, vyjma krbu ve společenské místnosti. Rozdělávat oheň ve venkovních prostorách k tomu určených je možné pod podmínkou, že bude vždy přítomna dospělá osoba a zbytky ohně budou následně řádně uhašeny.

2.3 Pobyt domácích mazlíčků možný není.

2.4 V době od 22:00 hod do 7:00 hod je host povinen dodržovat noční klid.

2.5 Pokud dojde k jakémukoli poškození chaty nebo jejího vybavení a zařízení či ztrátě klíčů, ať už z nedbalosti nebo úmyslně, je host povinen škodu nahradit.

2.6 Za ztrátu klíčů je host povinen uhradit jeho výměnu v hodnotě 1 000,-Kč.

2.7 Host nesmí bez souhlasu provozovatele nebo jím pověřené osoby přemísťovat vybavení, provádět jakékoli úpravy a zasahovat do elektrické sítě nebo jiné instalace.

2.8 Je zakázáno odhazovat odpadky mimo určená místa nebo jinak znečišťovat prostředí.

3. Odpovědnost za škody na zdraví a majetku

3.1 Každý z hostů je povinen zabezpečit své věci tak, aby nedošlo k jejich odcizení nebo poškození, včetně věcí odložených v zaparkovaných motorových vozidlech. Provozovatel chaty ručí za jejich ztrátu a poškození jen za podmínek a do výše stanovené občanskoprávním předpisy

3.2 Provozovatel učinil veškerá opatření, aby nedocházelo k poškození zdraví hostů. Provozovatel nenese při běžném provozu odpovědnost za zdraví hostů, žádáme proto hosty, aby neponechávali svěřené osoby bez dozoru. Zdraví ani život ubytovaných hostů provozovatelem pojištěny nejsou.

3.3 Z bezpečnostních důvodů není dovoleno ponechávat děti bez dozoru dospělé osoby v pokoji a ostatních prostorách objektu. Rodiče odpovídají za bezpečnost svých dětí ve všech prostorách objektu i v jeho venkovní části.

3.4 Každý přítomný host je povinen neprodleně ohlásit provozovateli chaty nebo jím pověřené osobě nebezpečí vzniku požáru, situaci vyžadující zásah policie nebo lékařské ošetření a v rámci svých možností učinit vše, aby zabránil šíření požáru či odvrátil hrozící nebezpečí. Ohlašovny na telefonních číslech:

TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ 112                            HASIČI 150

               POLICIE 158                                              PRVNÍ POMOC 155

SPRÁVCE 724 479 895, 602 447 809

4. Požární bezpečnost

4.1 Objekt je vytápěn elektrickými přímotopy, jejichž povrchová teplota je vysoká. Proto je zakázáno je jakkoliv přikrývat nebo na nich sušit oblečení.

4.2 V objektu je k dispozici horkovzdušné vytápění pomocí krbu, který se nachází ve společenské místnosti a komín vede přes podkroví. Komín má po obou stranách výdechy horkého vzduchu. V případě zakrytí (např. oblečením nebo sedacími pytli) vzniká vysoké nebezpečí vzplanutí a vznik požáru. Proto je zakázáno na tyto místa umisťovat veškeré vybavení chaty nebo zde sušit oblečení.

5. Ostatní

5.1 Výměna ložního prádla se provádí po každém ubytovaném nebo na požádání.

5.2 Vzniklé závady je nutné neprodleně hlásit správci chaty.

5.3 Všichni hosté jsou povinni dodržovat tento provozní řád.

5.4 Provozovatel nebo správce chaty má právo smlouvu o ubytování vypovědět před uplynutím sjednané doby bez výpovědní doby, jestliže host i přes upozornění a výstrahu porušuje povinnosti a zákazy stanovené tímto provozním řádem. Host je po oznámení o výpovědi smlouvy o ubytování povinen chatu bez prodlení opustit. V tomto případě nevzniká hostu právo na vrácení dohodnuté ceny za ubytování.

Vážení hosté.

Žádáme Vás tímto o dodržování pokynů uvedených v provozním řádu Chaty pod Horou a věříme, že se výše uvedená omezení setkají s Vaším pochopením. Omezení byla přijata z důvodu vytvoření dobrých podmínek ubytování pro všechny naše hosty.

Přejeme Vám příjemný a ničím nerušený pobyt.

Chata pod Horou.

Komentáře jsou uzavřeny.